Algemene voorwaarden Afdeling Dierplagen

Afdeling Dierplagen gevestigd aan Constantijn Huygenslaan 11 te Uithoorn, is verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden

Identiteit Ondernemer:

Post en KVK adres

Afdeling Dierplagen
Constantijn Huygenslaan 11
1422 HD Uithoorn
💼 KvK nummer: 52730115
🧾 BTW Nummer NL002168541B89

Vestigingsadres

🏠 Zanderij 29
📍 1185 ZM Amstelveen
📞 020 - 889 59 01
📧 info@afdelingdierplagen.nl

Directie Wouter Koppen
info@afdelingdierplagen.nl

Algemene voorwaarden Afdeling Dierplagen Ongediertebestrijding

Artikel 1

Alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten, evenals de uitvoering van ongediertebestrijding werkzaamheden en gassingen geschieden uitsluitend onder deze Algemene voorwaarden. Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het verstrekken van een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden gaat de opdrachtgever met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord.

Artikel 2

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. Een overeenkomst wordt slechts geacht tol stand te zijn gekomen nadat de order schriftelijk is bevestigd dan wel, bij gebreken daarvan, zodra met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Artikel 3 Prijzen

Wegens het verrichten van werkzaamheden zal de daarvoor overeengekomen prijs in rekening worden gebracht. In geval van wijziging van prijsbepalende factoren na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst behoudt Afdeling Dierplagen zich het recht voor deze wijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen. De prijs die is vastgelegd in een overeenkomst met een duur van meer dan 12 maanden kan telkens worden verhoogd.

Artikel 4 Uitvoering der werkzaamheden

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd onder de wijze en onder het (de) tijdstip(pen) als overeengekomen. De Afdeling Dierplagen zal de uitvoering van de overeenkomst doen geschieden door of onder direct toezicht van een daartoe deskundige persoon. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, geldt het aangegeven tijdstip van uitvoering als bij benadering overeengekomen.
De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat alle aanwijzingen van of namens Afdeling Dierplagen, die verband houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan, worden opgevolgd. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat Afdeling Dierplagen met de werkzaamheden na aankomst direct kan aanvangen. Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen e.d. Een eventuele weigering om toegang te verlenen, ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de overeengekomen prijs te voldoen. Indien uitvoering niet of niet tijdig kan plaatsvinden door een oorzaak die binnen de risicosfeer van de opdrachtgever ligt, zal de opdrachtgever de daardoor ontstane schade aan Afdeling Dierplagen vergoeden en zo mogelijk dat bedrijf in staat stellen op nader overeen te komen tijdstippen de desbetreffende werkzaamheden te verrichten.
De opdrachtgever is verplicht zonodig alle benodigde en gebruikelijke hulpwerktuigen en hulpmaterialen, kosteloos ter beschikking te stellen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Indien de oorzaak van niet of niet tijdige uitvoering binnen de risicosfeer van Afdeling Dierplagen ligt, zal dit zo spoedig mogelijk alsnog tot uitvoering overgaan en, voorzover er sprake is van schuld aan de kant van Afdeling Dierplagen, tevens aansprakelijk zijn voor eventuele schade rechtstreeks veroorzaakt door de vertraging in de uitvoering der overeengekomen werkzaamheden.
Deze laatste aansprakelijkheid zal echter nimmer het bedrag te boven gaan waartegen de betreffende werkzaamheden zijn of zouden worden verricht. Indien als gevolg van een of meer oorzaken, niet binnen de risicosfeer van één de partijen, de uitvoering niet of niet tijdig plaats vindt, zal in overleg met de opdrachtgever de uitvoering zo spoedig mogelijk plaatsvinden zonder dat over en weer enige vergoeding van schade kan worden gevorderd. Onder niet binnen de risicosfeer van één der partijen liggende oorzaken worden verstaan: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen, water en elektriciteit, staking, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden en weersomstandigheden die de verantwoorde uitvoering der overeengekomen werkzaamheden beletten.

Artikel 5 Extra kosten, meer en minder werk

Kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk Ie maken, worden onverminderd het bepaalde in artikel 4 hem extra in rekening worden gebracht. Meer en/of minderwerk zal bij opdracht, dan wel bij einde der werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: Alle werkzaamheden en leveringen, welke niet in de overeenkomst zijn begrepen en door de opdrachtgever worden verlangd. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt, dat de uitvoering van het werk bezwaarlijk of door ovennacht onmogelijk is geworden, heeft het recht te vorderen, dat de uitvoering van de werkzaamheden zodanig is gewijzigd, dal de bezwaren aan de uitvoering verbonden geheel of grotendeels vervallen of de onmogelijkheid der uitvoering wordt weggenomen, indien zulks mogelijk is. De meerdere of mindere kosten, uit deze wijziging voortvloeiende, zullen worden verrekend, terwijl Afdeling Dierplagen bovendien recht zal hebben op vergoeding van reeds ontstane doch onnut gebleken kosten. De hierboven genoemde regeling laat onze bevoegdheid om ontbinding van de overeenkomst te vorderen onverlet.

Artikel 6 Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient betaling contant te worden afgerekend na bestrijding ongedierte. Deze betaling is inclusief BTW en voorrij kosten. Voor het sturen van een factuur wordt een meerprijs berekend van € 25,00 in verband met administratiekosten. Dit geld niet voor jaarcontracten. Dc factuur dient binnen 30 dagen te worden voldaan. Afdeling Dierplagen heeft te allen tijde het recht vóór de uitvoering van de overeenkomst of een deel daarvan, contante betaling te verlangen. Bij verkoop heeft verkoper te alle tijde het recht volledige betaling te verlangen vóór het tijdstip van aflevering. Eventuele kosten van incasso zullen volledig voor rekening van opdrachtgever zijn. Jaarcontracten: Worden voordat werkzaamheden starten geheel gefactureerd en dienen ook vóór aanvang werkzaamheden te zijn voldaan. Er worden geen administratiekosten berekend.

Artikel 7 Reclames

Reclames omtrent dc uitvoering of dc kwaliteit van de overeengekomen ongediertebestrijdingswerkzaamheden dienen binnen 8 dagen na die uitvoering schriftelijk te geschieden, bij gebreke waarvan ieder recht van de opdrachtgever ter zake zal zijn gevallen, tenzij anders is overeengekomen. Zolang op een reclamering door Afdeling Dierplagen nog niet is beslist, is de opdrachtgever gehouden normaal aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 8 Niet nakoming en beëindiging

Indien niet-nakoming van de overeenkomst te wijten is aan één of meer van de volgende oorzaken: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen, water en elektriciteit, staking, bedrijfsbezetting, brand of transportmoeilijkheden, zal de niet-nakoming geacht worden het gevolg te zijn van overmacht. In andere gevallen waarin één der partijen zijn verplichtingen niet nakomt, alsmede in geval één der partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten.

Artikel 9 Garanties en aansprakelijkheid

Mededelingen door of namens Afdeling Dierplagen betreffende de kwaliteit van de (te) verrichten werkzaamheden, de behandeling in de ruimste zin, de eigenschappen van de gebruikte middelen enz. gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan. Afdeling Dierplagen verplicht zich in te spannen om de werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten in het licht van het beoogde resultaat. De aard van deze werkzaamheden laat in het algemeen niet toe dat Afdeling Dierplagen zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat. Afdeling Dierplagen is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering der werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden of aan personen, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van Afdeling Dierplagen . In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht niet te boven gaan. Bij het verkopen van producten garandeert Afdeling Dierplagen dat deze zijn toegestaan in Nederland. Iedere aansprakelijkheid van Afdeling Dierplagen voor schade die ontstaat als gevolg van de betreffende producten is uitgesloten, tenzij deze zijn oorzaak vindt in een grove fout of nalatigheid van Afdeling Dierplagen. In dat geval zal de aansprakelijkheid en elk geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is verkocht.

Artikel 10 Opzegging en beëindiging

Doorlopende overeenkomsten waarvan de looptijd een periode heeft van 12 maanden, zullen slechts kunnen worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden, doch slechts tegen het eind van de overeengekomen looptijd, tenzij schriftelijk ander is overeengekomen. Tot er rechtsgeldig is opgezegd, blijft de opdrachtgever te alle tijde aansprakelijk voor alle uit te de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Bij annulering van een overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is Afdeling Dierplagen gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van het bedrag, dat met de overeenkomst gemoeid is in verband met winstderving. Bij niet-nakoming van de overeenkomst door één der partijen zal de overeenkomst door de andere partij onmiddellijk kunnen worden opgeschort of ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst, tenzij de eerstbedoelde partij alsnog, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen voldoet; zonder rechterlijke tussenkomst kan één der partijen de overeenkomst tevens onmiddellijk ontbinden in geval de andere partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, één en ander zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten. Slechts met de uitdrukkelijke toestemming van Afdeling Dierplagen kan de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Afdeling Dierplagen overdragen aan een derde.

Artikel 11 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Eventuele geschillen tussen Afdeling Dierplagen en de opdrachtgever die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 12 Levering en eigendomsovergang

De producten zullen worden afgeleverd vanaf het magazijn van Afdeling Dierplagen. De aangegeven leverdatum zal gelden als streefdatum, tenzij anders is overeengekomen. Zodra de koper bericht ontvangt dat de producten voor aflevering gereed liggen. Dan wel, bij gebreke daarvan, vanaf tijdstip van aflevering, zullen de producten voor rekening en risico van koper zijn. De eigendom van de betrokken producten zal op de koper overgaan op het tijdstip waarop Afdeling Dierplagen volledige betaling heeft ontvangen van het met betrekking tot die producten gefactureerde bedrag.

Artikel 13 Het bestrijden van knaagdieren (muizen en ratten)


A. De weringsmaatregelen als door Afdeling Dierplagen aangegeven in inspectierapport moet binnen de aangegeven termijn door opdrachtgever zijn aangebracht.
B. De deuren dienen zo veel mogelijk gesloten te blijven.
C. Tijdens de bestrijdingsacties dienen katten uit de buurt gehouden te worden en moeten ze zo goed mogelijk uitgevoerd worden.
D. Wanden van het te bestrijden object dienen bereikbaar te zijn Dit wil zeggen dat bij voorkeur alle pallets etc. 50 cm van de wand geplaatst moeten worden.
E. De afgesproken delen van het pand als kruipruimtes etc. moeten bereikbaar worden gemaakt door opdrachtgever.
F. De door ons in de offerte aangegeven hygiënische maatregelen moeten zoveel mogelijk uitgevoerd worden.
G. Uitwerpselen dienen wekelijks verwijderd te worden door opdrachtgever.
H. Voerkisten etc. mogen alleen in overleg verplaatst worden. Tevens dienen deze voerkisten aan de binnenkant netjes gehouden te worden door de van Afdeling Dierplagen
I. De voerkisten zijn in bruikleen en zijn eigendom van de Afdeling Dierplagen tenzij overeengekomen is dat de voerkisten zijn gekocht en betaald door opdrachtgever.

Artikel 14 Het bestrijden van insecten, mijten en vliegend ongedierte


A. Bij vlooienbehandelingen dient het tapijt zo vrij mogelijk gemaakt te worden. Kleden moeten verwijderd worden en buiten opgehangen worden door opdrachtgever, deze worden dan buiten behandeld. Het beddengoed moet in dichte zakken of wasmachine w orden gedaan door opdrachtgever Alleen matras en kussen(s) mogen aanwezig zijn. Het beddengoed moet gewassen worden, evenals hondenkleden, kattenkleding etc. De waakvlam moet worden gedoofd en elektra ontkoppeld, tevens moet vooraf door de opdrachtgever grondig worden gestofzuigd en de stofzuigerzak moet worden geleegd. Huisdieren en de bewoners moeten gedurende 3 uur elders verblijven. Bij aquaria moet de filterpomp uitgezet worden gedurende minimaal 3 uur. Let op! 3 uur na de behandeling moet grondig geventileerd worden en mag er niet gestofzuigd worden. Dit i.v.m de noodzakelijke nawerking van het middel. De bestrijding wordt dan volledig afgerond. Tijdens luchten zal er geen toezicht zijn op open ramen en deuren. Indien gewenst kan er wel toezicht gehouden worden door extern beveiligingsbedrijf.
B. Bij kakkerlakken dient vooraf alles goed schoongemaakt te worden Omdat wij met een gel werken zal de overlast tijdens de bestrijding minimaal zijn. Bij signalering van kakkerlakken dient u ons direct te waarschuwen Een nabehandeling is dan nodig. De gel mag gedurende 6 weken niet worden weggehaald.
C. Bij overige insecten dient u vooral de in offerte vermelde afgesproken ventilatietijd en de tijd dat u de ruimte niet mag betreden aan te houden.

Artikel 15 Het bestrijden van insecten in het algemeen

In de offerte vermelde afspraken over afdekken etc. dienen te worden nagekomen.
A. Levensmiddelen zoveel mogelijk verwijderen, met name ook fruitschalen e.d.
B. Huisdieren en personen de ruimte niet laten betreden binnen de in offerte vermelde tijd.
C. Meerwerk zal worden berekend in een reële verhouding met het door ons meer uitgevoerde werk.
D. Afdeling Dierplagen aanvaard geen aansprakelijkheid voor het gebruikte product.
E. Vlekken ontstaan door oplossing van nicotine en schoonmaakmiddelen op plafonds en wanden, zijn niet voor rekening van Afdeling Dierplagen.

Artikel 16 Het bestrijden van hout aantastende insecten, schimmels c.q. zwammen en preventief beschermen van hout


A. Het te behandelen hout moet in overeenstemming met afspraken in het inspectierapport of in de offerte, zo goed mogelijk bereikbaar zijn.
B. De te behandelen ruimtes moeten ontruimd worden.
C. Bouwkundige gebreken moeten zo goed mogelijk hersteld zijn, één en ander als aangegeven in het inspectierapport. Lekkages moeten spoedig worden verholpen.
D. Het te behandelen hout moet spuitklaar zijn. Indien dit niet het geval is. zal Afdeling Dierplagen het spuitklaar maken. Dit wordt als meerwerk spuitklaar maken opgegeven. Zo niet, dan gaat Afdeling Dierplagen er van uit dat alles spuitklaar is.
E. Indien er volgens afspraak toch bepaalde goederen blijven staan, dienen deze zeer goed door de opdrachtgever te worden afgedekt met deugdelijk folie.
F. Levensmiddelen, ook aardappelen en uien, dienen altijd verwijderd te worden door opdrachtgever.
G. Open vuur en vooral ook waakvlammen moeten vooraf door de opdrachtgever worden gedoofd.
H. Huisdieren mogen gedurende de behandeling, evenals tot 48 uur na de behandeling niet in de te behandelen ruimen verblijven. Dit geldt ook voor de aangrenzende vertrekken. Let hierbij ook op vogels en vissen!!
I. Elektronische apparatuur, tl’s etc. moeten door de opdrachtgever deugdelijk afgedekt en ontkoppeld worden; plexiglas, vloerbedekkingen etc. moeten eveneens deugdelijk worden afgedekt.
J. Na de behandeling moet voldoende worden geventileerd en mogen behandelde ruimtes en aangrenzende ruimtes 48 uur niet worden betreden.
K. Indien het een “open” dakconstructie betreft ( d.w.z. zonder beschot) moeten vijvers buiten ook goed worden afgedekt door opdrachtgever. Lekkages ontstaan op onderliggende plafonds etc. zijn niet voor rekening van Afdeling Dierplagen .
L. Garantie op alle door ons behandelde delen. D.w.z. op geschilderde, gebeitste, onbereikbare en onbehandelde delen wordt geen garantie gegeven. Dit geldt ook voor delen die in de was staan bij bijvoorbeeld meubels, vloeren etc.
M. Inspectierapporten hebben alleen betrekking op de door Afdeling Dierplagen bekeken en bereikbare delen. Dit geldt óók voor adviezen. Afdeling Dierplagen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor delen die niet bekeken konden worden bij de inspectie.
N. Na de behandeling is het mogelijk dat u toch nog hoopje boormeel aantreft. Dit betekent dan de larven nimfen zijn geworden en dat deze zich toch nog een weg naar buiten proberen te vreten. Zij zullen echter sterven.
O. Boktoraantastingen dienen door Afdeling Dierplagen open gemaakt te worden, waardoor zichtbare schade aan de constructie ontstaat. Dit is nodig voor een afdoende bestrijding. Indien bij dc inspectie geen boktorsporen waren aangetroffen en deze bij de bestrijding wel worden aangetroffen, zal het openkrabben van de aantasting als meerwerk worden berekend, dit in overleg met de opdrachtgever.
P. Indien zich vleermuizen ophouden in de kap van het gebouw en dit bekend is bij de opdrachtgever moet dit vroegtijdig gemeld worden bij Afdeling Dierplagen. Dit geldt ook voor kerkuilen. Alle beschermde diersoorten mogen geen slachtoffer worden.
Q. Afdeling Dierplagen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruikte product.
R. Meerwerk als gevolg van het niet uitvoeren van punt A,B,D,E,F,I,K en O zal doorberekend worden aan opdrachtgever.
S. Ook het gebruik van extra vloeistof en meerspuitwerk zal als meerwerk verrekend worden.